• VALIKKO

1. Yhtiön toiminta ja olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2015 oli Jätekukko Oy:n 14. kokonainen toimintavuosi. Yhtiön toiminta oli jätteiden keräyksen ja kuljetusten osalta vakiintunutta. Jätteiden käsittelyn osalta sekajätteestä tehdyn jätepolttoaineen (REF) menekki oli heikkoa johtuen mm. jätepolttoainetta käyttävien laitosten teknisistä ongelmista ja alhaisesta sähkön hinnasta. Tämän vuoksi sekajätettä jouduttiin loppusijoittamaan aiempaa enemmän. Vuoden loppupuolella aloitettiin sekajätteestä erotetun jätepolttoaineen välivarastointi. Välivarastoitua jätepolttoainetta toimitetaan jo käytössä oleville jätevoimaloille sekä kesällä 2016 koekäyttöön otettavalle Riikinvoiman jätteenpolttolaitokselle.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Jätekukolle uuden ympäristöluvan 16.10.2015 (Dnro ISAVI/3051/2014). Uusi lupa mahdollistaa mm. orgaanisen jätteen loppusijoittamisen vuoden 2016 loppuun saakka sekä jätteen välivarastoinnin. Luvassa on täsmennetty käsiteltävien jätteiden laatua, määrää, käsittelymenetelmiä ja hyödyntämistä sekä annettu määräykset käsittely- ja loppusijoitusalueiden käyttöönotolle ja sulkemisille.

Riikinvoima Oy:n rakentaminen sujui suunnitellulla tavalla eikä merkittäviä poikkeuksia ilmennyt. Yhtiön pääomasijoitukset saatettiin loppuun. Jätekukko Oy:n oman pääoman ehtoinen sijoitus on kaikkiaan 3 897 833 €, josta 2 922 920 € on pääomalainaa ja 974 912 € on osakepääomaa. Sijoitusta varten yhtiö nosti 15.1.2015 Handelsbankenilta 4 000 000 € lainan.

Outokummun kaupunki päätti liittyä yhtiön osakkaaksi. Outokummun liittyminen toteutettiin myymällä yhtiön omistamat osakkeet (10 kpl) ja suunnatulla osakeannilla (5 kpl). Outokumpu maksoi osakkeet 22.12.2015 ja osakkaaksi liittyminen toteutetaan vuoden 2016 alussa. Varsinainen yhtiön operatiivinen toiminta alkaa 1.1.2017. Outokummun myötä yhtiön osakepääoma nousee 715 000 € (715 osaketta) eikä yhtiö enää omista yhtään omaa osaketta. Outokummun liittyminen yhtiöön varmistaa osaltaan jätemäärien riittävyyttä Riikinvoiman kiintiötä varten ja vahvistaa yhtiön tasetta.

Jätekukko Oy liittyi Kuhilas Oy:n osakkaaksi kesäkuussa 2015. Kuhilas Oy tuottaa yhtiön palkka- ja taloushallintopalvelut toimeksiantosopimuksella 1.1.2016 alkaen. Yhtiön sisäistä talousraportoinnin kehittämistä varten uusittiin kustannuspaikkarakenne, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Myös yhtiön organisaatioon tehtiin taloushallintoa koskevia muutoksia vuoden 2016 alussa.

Jätekukko Oy lisäsi sähköisten järjestelmien hyödyntämistä toiminnoissaan. Jäteasemilla otettiin käyttöön CEEPOS-kassajärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron laskutukseen ja kirjanpitoon. Asiakaspalvelussa otettiin käyttöön Omakukko-sähköinen asiointi, joka mahdollistaa asiakkaan sähköisen asioinnin, sekä CHAT-kanava. Logistiikassa laajennettiin Enevon jäteastioiden täyttöasteen seuranta-antureiden käyttöä sekä korvattiin suurin osa saostus- ja umpikaivolietteiden manuaalisesta kirjaamisesta mobiililaitteilla, jotka mahdollistavat sähköisen tiedonsiirron asiakasjärjestelmään.

Pakkausten tuottajavastuu astui asteittain voimaan 1.5.2015 alkaen, jolloin tehtiin mm. sopimus pakkauslasiterminaalista Rinki Oy:n kanssa. Jätekukko Oy ja Rinki Oy sopivat keräysverkoston järjestämisestä 1.1.2016 alkaen.

Syyskuussa 2015 käynnistettiin yhtiön arvo- ja strategiatyö, joka saatetaan loppuun vuoden 2016 keväällä.

 

Yhtiön talous

Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,15 milj. eurolla. Liikevaihdon kasvusta 567 640 euroa johtui kirjauskäytännön muuttumisesta (perusmaksun kunta- ja jätelautakuntaosat lisätty nyt liikevaihtoon).  

Tilikauden 2015 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 594 405 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen 342 548 euroa.

Tulokseen vaikuttaa merkittävästi sekajätteestä tehdyn jätepolttoaineen (REF) menekki. Jätettä jouduttiin loppusijoittamaan huomattavasti aiempaa enemmän ja jäteveroa maksettiin 1,98 milj. euroa (kasvoi edellisvuoteen 0,79 milj. euroa).

Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Keskeiset tunnusluvut:

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015
Liikevaihto (1000 €) 15 661 16 994 18 317 18 544 19 694
Liikevoitto (1000 €) 863 406 1 112 930 617
Liikevoitto (% liikevaihdosta) 5,5 2,4 6,1 5,0 3,1
Quick ratio (maksuvalmius) 1,3 1,5 1,7 1,3 2,2
Omavaraisuusaste (%) 46,4 48,1 61,0 62,3 46,5

Vuodelle 2016 laaditun budjetin lähtökohtana on selkeästi positiivisen tuloksen aikaansaaminen. Tulorahoituksen laskenta pohjautuu jätelautakunnan 7.10.2015 vahvistamiin taksoihin ja vuoden 2014 tyhjennysmääriin sekä yhtiön hallituksen 6.11.2015 vahvistamiin jätekeskuksen hintoihin. Loppusijoitettavien jätteiden hinnoissa on huomioitu jäteveron nousu 1.1.2016 alkaen 55 €/tonnista 70 €/tonniin.

2. Yhtiön omistus, johto ja tilintarkastaja

Osakasluettelo 31.12.2015

Kunta asukasluku* osakkeet osuus arvo
Kuopio 112 152 334 47,0 % 334 000 €
Pieksämäki 18 818 70 9,9 % 70 000 €
Siilinjärvi 21 801 68 9,6 % 68 000 €
Lieksa 11 777 48 6,8 % 48 000 €
Nurmes 8 004 32 4,5 % 32 000 €
Suonenjoki 7 395 28 3,9 % 28 000 €
Juuka 5 036 21 3,0 % 21 000 €
Juankoski 4 806 20 2,8 % 20 000 €
Rautalampi 3 305 10 1,4 % 10 000 €
Kaavi 3 193 10 1,4 % 10 000 €
Konnevesi 2 756 10 1,4 % 10 000 €
Tuusniemi 2 718 10 1,4 % 10 000 €
Vesanto 2 188 10 1,4 % 10 000 €
Rautavaara 1 735 10 1,4 % 10 000 €
Tervo 1 610 10 1,4 % 10 000 €
Jätekukko Oy 0 10 1,4 % 10 000 €
Valtimo 2 323 9 1,3 % 9 000 €
  209 617 710 100,0 % 710 000 €

Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2015 yhtiökokoukseen (29.5.) asti oli seuraava:
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Liukkonen, Kuopion kaupunki, varapuheenjohtajana Timo Kauppinen, Pieksämäen kaupunki, jäseninä Jari Hoffren, Elsa Töyrylä sekä Piia Vaattovaara, kaikki kolme Kuopiosta, lisäksi Ari Kainulainen, Siilinjärven kunta, Ari Räsänen, Juankosken kaupunki, Asko Saatsi, Nurmeksen kaupunki ja Markus Tiihanoff, Konneveden kunta.

Yhtiökokouksessa (29.5.) hallitukseen valittiin Ari Räsänen tilalle Ari Sopanen (Kaavin kunta) ja Markus Tiihanoffin tilalle Jukka Korhonen (Tervon kunta). Tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tarkastajana KHT Esko Taskinen.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä yhdeksän (9) kertaa.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi DI Arto Ryhänen.

 

3. Henkilöstö

Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 41 työntekijää, joista 27 vakituisessa työsuhteessa. 
Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa.

Taulukossa henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa ja maksetut palkat (viisi viimeistä vuotta).

Vuosi: 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilökuntaa 31.12. 44 46 48 47 41
Maksetut palkat (1 000 €) 1 279 1 457 1 482 1 503 1 426

4. Ympäristövaikutukset ja niiden huomioiminen toiminnassa

Jätteiden käsittelyprosesseja kehitetään päämäärätietoisesti siten, että ympäristöhaitat vähenevät. Merkittävin investointivaraus vuodelle 2016 on tehty jätteiden käsittely-/siirtokuormaushallille.

Tuhkien ja kuonien hyödyntämistä selvitettiin UUMA2-hankkeessa. Hankkeen eteenpäinviemiseksi yhtiöön palkattiin vuoden 2016 alussa määräaikainen materiaalikoordinaattori.

Jätekeskuksen hajuista tehtiin vuoden 2015 aikana 10 valitusta. Lisäksi ympäristöpanelistit raportoivat hajusta 145 kertaa. Jätekeskuksen loppusijoitusalueilta kerättiin kaatopaikkakaasua 4,0 MNm3 ja sen energiamäärä oli 18,8 GWh.

Ympäristön- ja jätteiden laadun tarkkailuun käytettiin vuonna 2015 yhteensä 54 570 euroa, joista merkittävä osa koostuu jätekeskusalueen vesientarkkailun kustannuksista.

Tilikauden tulos sisältää jälkihoitovarausta 396 249 euroa. Vastaavasti aikaisempina vuosina kirjattua jälkihoitovarausta purettiin 38 793 euroa toteutuneiden jälkihoitokulujen mukaan.

 

5. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräysvastuu siirtyi 1.1.2016 tuottajavastuun mukaisesti tuottajille. Tuottajat ovat siirtäneet operatiiviset tehtävät Rinki Oy:lle, joka toteuttaa valtakunnallisen keräysverkoston lain ja asetusten mukaisesti. Jätekukko täydentää Ringin keräysverkostoa ja jatkaa kiinteistökohtaista pakkausten keräystä yhteistyössä Ringin kanssa.

Jätekukon toimialueen uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.1.2016. Tärkeimmät muutokset koskevat kartongin ja biojätteen erilliskeräyksen laajentumista vähintään viiden (nykyisin kymmenen) asunnon kiinteistöille sekä uutena velvoitteena lasin ja metallin erilliskeräysvelvoite vähintään 20 asunnon kiinteistöille. Erilliskeräyksen laajentumiselle siirtymäaika on 1.10.2017 saakka. Muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tulee 1.10.2017 alkaen Kuopion ja 1.10.2019 Pieksämäen ja Siilinjärven vähintään 40 asunnon kiinteistöille.

 

6. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Hankinta- ja jätelain mahdolliset tulevat muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaan ja liikevaihtoon. Yhtiö seuraa tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

7. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta

Yhtiö käytti tutkimus- ja kehittämistoimintaan v. 2015 yhteensä 42 050 euroa. Yhtiö on mukana mm. UUMA-hankkeessa, joka selvittää tuhkien ja kuonien hyötykäyttöä.