• VALIKKO
Rahayksikkö EURO   31.12.2015 31.12.2014
       
RAHOITUSLASKELMA      
       
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
  Liikevoitto 617 027,86 956 275,07
  Suunnitelman mukaiset poistot 627 697,54 589 783,20
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 474 715,11 166 560,66
  Muut oikaisut 0,00 -133 652,55
  Rahoitustuotot ja -kulut 77 057,54 -25 544,63
       
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   1 796 498,05 1 553 421,75
       
Käyttöpääoman muutos:      
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ -2 333 436,00 -589 484,00
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/vähennys+ -218 628,65 -331 383,69
  Vaihto-omaisuuden lisäys-/vähennys+ 85 443,97 22 824,95
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys- -617 978,40 338 390,03
       
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   -1 288 101,03 993 769,04
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista      
  Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -113 883,15 -82 745,48
  Saadut korot liiketoiminnasta 14 202,78 108 007,87
  Maksetut välittömät verot -191 883,65 -88 795,36
  Rahavirta ennen satunnaisia eriä -1 579 665,05 930 236,07
       
Liiketoiminnan rahavirta (A)   -1 579 665,05 930 236,07
       
Investointien rahavirta:      
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -678 426,91 -1 376 318,58
  hyödykkeisiin    
  Investoinnit muihin sijoituksiin -883 208,00 -96 098,00
       
       
Investointien rahavirta (B)   -1 561 634,91 -1 472 416,58
       
  Maksullinen osakeanti 46 493,65 0,00
  Omien osakkeiden myynti 92 987,30 0,00
  Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 4 000 000,00 0,00
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -100 000,00 -100 000,00
       
Rahoituksen rahavirta (C)   4 039 480,95 -100 000,00
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)/ lisäys+/ vähennys -   898 180,99 -642 180,51
       
Rahavarat 1.1.   170 495,62 812 676,13
Rahavarat 31.12.   1 068 676,61 170 495,62