• VALIKKO
Rahayksikkö EURO   31.12.2015 31.12.2014
       
V A S T A A V A A      
       

PYSYVÄT VASTAAVAT

     

Aineettomat hyödykkeet

     

Aineettomat oikeudet

  273 029,55 225 640,55

Muut pitkävaikutteiset menot

  -157 698,53 -134 059,22
    115 331,02 91 581,33

Aineelliset hyödykkeet

     

Maa- ja vesialueet

     

Omistetut

  54 618,73 54 618,73

Rakennukset ja rakennelmat

     

Omistetut

  1 436 264,29 1 584 976,33

Koneet ja kalusto

  1 139 330,88 1 098 448,50

Muut aineelliset hyödykkeet

  2 043 354,61 1 834 321,18

Ennakkomaksut ja keskener hankinnat

  674 000,32 748 224,41
    5 347 568,83 5 320 589,15

Sijoitukset

     

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

  979 912,00 96 704,00

Muut osakkeet ja osuudet

  2 000,00 2 000,00
    981 912,00 98 704,00
       
    6 444 811,85 5 510 874,48
       

VAIHTUVAT VASTAAVAT

     

Vaihto-omaisuus

     

Aineet ja tarvikkeet

  0,00 85 443,97
    0,00 85 443,97

Saamiset

     

Pitkäaikaiset

     

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

  2 922 920,00 589 484,00

Muut saamiset

  20 000,00 20 000,00
    2 942 920,00 609 484,00

Lyhytaikaiset

     

Myyntisaamiset

  3 930 495,89 3 754 886,43

Muut saamiset

  68,89 4 968,53

Siirtosaamiset

  103 488,27 55 569,44
    4 034 053,05 3 815 424,40
       
       

Rahat ja pankkisaamiset

  1 068 676,61 170 495,62
       
    8 045 649,66 4 680 847,99
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ   14 490 461,51 10 191 722,47
Rahayksikkö EURO   31.12.2015 31.12.2014
       
       
V A S T A T T A V A A      
       

OMA PÄÄOMA

     

Osakepääoma

     

Osakepääoma

  710 000,00 710 000,00

Osakepääoman korotus

  5 000,00 0,00
    715 000,00 710 000,00

Muut rahastot

     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

  124 480,95 0,00
       

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

  5 067 779,94 4 475 476,30

Tilikauden voitto (tappio)

  342 548,92 582 303,64
       
    6 249 809,81 5 767 779,94
       

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

     

Poistoero

  617 533,41 557 560,95
    617 533,41 557 560,95

PAKOLLISET VARAUKSET

     

Muut pakolliset varaukset

  658 483,62 183 768,51
    658 483,62 183 768,51
       

VIERAS PÄÄOMA

     

Pitkäaikainen

     

Lainat rahoituslaitoksilta

  4 600 000,00 700 000,00
    4 600 000,00 700 000,00

Lyhytaikainen

     

Lainat rahoituslaitoksilta

  100 000,00 100 000,00

Saadut ennakot

  0,00 946,52

Ostovelat

  1 725 733,18 1 649 641,85

Muut velat

  184 619,54 969 161,35

Siirtovelat

  354 281,95 262 863,35
    2 364 634,67 2 982 613,07
       
    6 964 634,67 3 682 613,07
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   14 490 461,51 10 191 722,47