• VALIKKO
Rahayksikkö EURO 01.01.2015 - 31.12.2015 1.1.2014 - 31.12.2014
     
LIIKEVAIHTO 19 693 828,15 18 543 862,30
     
Liiketoiminnan muut tuotot 418 541,16 399 002,32
Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   

Ostot tilikauden aikana

-171 339,17 -97 389,59

Varastojen lisäys / vähennys

-85 443,97 -9 596,20

Ulkopuoliset palvelut

-11 823 515,67 -12 326 605,02
Materiaalit ja palvelut yhteensä -12 080 298,81 -12 433 590,81
Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot

-1 484 796,30 -1 457 033,27

Henkilösivukulut

   

Eläkekulut

-297 111,90 -279 935,70

Muut henkilösivukulut

-21 424,96 -48 211,85
Henkilöstökulut yhteensä -1 803 333,16 -1 785 180,82
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot

-627 697,54 -589 783,20
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -627 697,54 -589 783,20
     
Liiketoiminnan muut kulut -4 984 011,94 -3 204 211,35
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 617 027,86 930 098,44
     
Rahoitustuotot ja -kulut    

Muut korko- ja rahoitustuotot

   

Muilta

91 260,32 108 629,97

Korkokulut ja muut rahoituskulut

   

Muille

-113 883,15 -81 821,34
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -22 622,83 26 808,63
     
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 594 405,03 956 907,07
     
     
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 594 405,03 956 907,07
     
Tilinpäätössiirrot    

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-59 972,46 -220 176,38
Tilinpäätössiirrot -59 972,46 -220 176,38
     
Tuloverot    

Tilikauden verot

-191 883,65 -154 427,05
Tuloverot -191 883,65 -154 427,05
     
TILIKAUDEN VOITTO 342 548,92 582 303,64