• VALIKKO
TILIVUOSI 012018-122018    
  12/31/2018 12/31/2017
     
VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 55 712,72 63 590,69
Muut pitkävaik. menot 44 021,53 40 906,72
Aineettomat hyödykkeet yht. 99 734,25

104 497,41

     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 63 452.20 57 328,73
Rakenn.ja rakennelmat 1 398 641,57 1 517 130,80
Koneet ja kalusto 1 398 837,68 1 297 941,82
Muut aineelliset hyödykkeet 3 285 691,24 3 104 531,63
Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 252 650,43 164 405,61
Aineelliset hyödykkeet yht. 6 399 273,12 6 141 338,59
     
Sijoitukset    
Osakkeet ja osuudet 977 912,00 981 912,00
Sijoitukset yht. 977 912,00 981 912,00
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 7 476 919,37 7 227 748,00
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 33 657,00 0,00
Vaihto-omaisuus yht. 33 657,00 0,00
     
Saamiset    
Pitkäaikaiset saamiset    
Muut saamiset 3 694 859,71 3 694 859,71
Pitkäaik.saamiset yht. 3 694 859,71 3 694 859,71
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 3 619 743,18 3 495 051,17
Siirtosaamiset 186 349,77 53 374,69
Lyhytaikaiset saamiset yht. 3 806 092,95 3 548 425,86
Saamiset yht. 7 500 952,66 7 243 285,57
     
Rahoitusarvopaperit    
     
Rahat ja pankkisaamiset    
Rahat ja pankkisaam. yht. 5 355 827,42 3 876 225,90
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 367 356,45 18 347 259,47
VASTATTAVAA    
OMA PÄÄOMA    
Peruspääoma -839 80,95 -839 480,95
Ed.tk. voitto/tappio -8 193 386,25 -6 539 303,49
Tilikauden voitto-/tappio -1 954 304,90 -1 654 082,76
Oma pääoma yhteensä -10 987 172,10 -9 032 867,20
     
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.    
Poistoero -691 141,87 -508 709,25
Poistoero ja vapaaeht.var.yht -691 141,87 -508 709,25
     
PAKOLLISET VARAUKSET    
Muut pakolliset varaukset -1 541 084,53 -1 502 543,14
Pakolliset varaukset yht. -1 541 084,53 -1 502 543,14
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta -3 766 664,00 -4 133 332,00
Pitkäaik.vieras pääoma yht. -3 766 664,00 -4 133 332,00
     
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta -366 668,00 -366 668.00
Ostovelat -1 717 416,21 -1 652 246,13
Muut velat -441 169,64 -345 922,60
Siirtovelat -856 040,10 -804 971,15
Lyhytaikainen vieras pääoma -3 381 293,95 -3 169 807,88
Vieras pääoma yhteensä -7 147 957,95 -7 303 139,88
     
VASTATTAVAA -20 367 356,45 -18 347 259,47