• VALIKKO

KIRJANPITOASETUKSEN  2. LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

 

Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen ja välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon FIFO-periaatteen ja alimman arvon mukaisesti (KPL 5:6.1 §). Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon (KPL 5:2.1, 1 §).

Käyttöomaisuushyödyke Poistoaika (vuotta) Menetelmä
     
ATK-ohjelmat, toimiluvat 5-10 tasapoisto
Koneet ja kalusto 3-7 tasapoisto
Rakennelmat 3-10 tasapoisto
Koneet ja kalusto/siirtokuormausasema 10 tasapoisto
Muut pitkäaikaiset menot 10-20 tasapoisto
Rakennukset 25 tasapoisto
     

Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien tase-eräkohtainen erittely
 
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikut. menot Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 63 590,69 40 906,72 104 497,41
Lisäykset 7 360,00 20 500,00 27 860,00
Vähennykset 0,00 0,00 0,00
Poistot -15 237,97 -17 385,19 -32 623,16
Hankintameno 31.12.2018 55 712,72 44 021,53 99 734,25
 
Aineelliset hyödykkeet
  Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineel. hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 57 328,73 1 517 130,80 1 297 941,82 3 104 531,63 5 976 932,98
Lisäykset 6 397,40 97 416,49 550 763,34 402 149,80 1 056 727,03
Vähennykset -273,93 -13 915,75 -11 124,42 0,00 -25 314,10
Poistot 0,00 -201 989,97 -438 743,06 -220 990,19 -861 723,22
Hankintameno 31.12.2018 63 452,20 1 398 641,57 1 398 837,68 3 285 691,24 6 146 622,69
 
Sijoitukset
  2018 2017
Osuudet omistusyhteysyrityksissä*    
Riikinvoima Oy 974 912,00 974 912,00
Muut osakkeet ja osuudet    
IS-Hankinta Oy 2 000,00 2 000,00
Monetra Pohjois-Savo Oy (Kuhilas Oy) 1 000,00 5 000,00
Sijoitukset yhteensä 977 912,00 981 912,00
*Osakkuusyritys Riikinvoima Oy, kotipaikka Varkaus, omistusosuus 15,80 %.    
 
Saamisten erittely
 
Pitkäaikaiset saamiset
  2018 2017
Omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset 2 922 920,00 2 922 920,00
Muilta Muut saamiset 750 000,00 750 000,00
Vuokravakuudet Muut saamiset 21 939,71 21 939,71
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 694 859,71 3 694 859,71
 
Lyhytaikaiset saamiset
  2018 2017
Muilta    
Myyntisaamiset 3 619 743,18 3 495 051,17
Siirtosaamiset 186 349,77 53 374,69
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 806 092,95 3 548 425,86

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 
Oma pääoma
  2018 2017
Sidottu oma pääoma    
Osakepääoma 1.1. 715 00,00 715 000,00
Osakepääoma 31.12. 715 000,00 715 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 715 000,00 715 000,00
 
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 124 480,95 124 480,95
Edellisten tilikausien voitto/tappio 8 193 386,25 6 539 303,49
Tilikauden voitto/tappio 1 954 304,90 1 654 082,76
Vapaa oma pääoma yhteensä 10 272 172,10 8 317 867,20
Oma pääoma yhteensä 10 987 172,10 9 032 867,20
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 10 272 172,10 8 317 867,20
 
Vieras pääoma
    2018 2017
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta   3 766,664,00 4 133 332,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   3 766 664,00 4 133 332,00
           
Lainat, jotka erääntyvät yli viiden vuoden kuluttua   2 399 992,00 2 666 660,00
           
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta   366 668,00 366 668,00
Ostovelat   1 717 416,21 1 652 246,13
Muut velat   441 169,64 345 922,60
Siirtovelat    
Lomapalkkavelka          314 734,41 276 417,22
Henkilösivukulut 32 544,01 30 731,10
Korkomenot 10 872,93 11 433,35
Tuloverot 203 681,25 412 420,47
Muut siirtovelat 294 207,50 73 969,01
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   3 381 293,95 3 169 807,88
           
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä    
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2018 2017
Henkilökunta keskimäärin yhteensä 43 41
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 41 40
           
Johdon palkat ja palkkiot    
Hallituksen jäsenet   33 441,34 21 734,28
Johdon palkat on jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä.    
           
Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista   2018 2017
Tilintarkastuspalkkiot   10 150,00 10 610,00
Veroneuvonta   0,00 3 982,00
Muut palkkiot   24 830,63 1 018,70
Yhteensä   34 980,63 15 610,70
           
Pakolliset varaukset 2018 2017
Jälkihoitovaraus 1.1. 805 320,94 688 566,94
Muutos tilikaudella 139 909,99 116 754,00
Jälkihoitovaraus 31.12. 945 230,93 805 320,94
 
Jätteenpolttovaraus 1.1. 697 222,22 0,00
Muutos tilikaudella -101 368,60 697 222,20
Jätteenpolttovaraus 31.12. 595 853,62 697 222,22
           
Yhtiön ympäristövastuuseen perustuen kirjataan jätekeskuksen ns. uuden täyttöalueen tuleviin maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteisiin liittyen pakollisena varauksena jälkihoito- varausta, jonka vuotuinen arvo perustuu seuraavaan laskelmaan:    
Nykyisen täyttöalueen (noin 3,4 hehtaaria) käyttöaika   2018 - 2021
Maisemointityön ajankohta   2020 - 2021
Maisemoitava pinta-ala   3,4 ha
Jäljellä oleva loppusijoitettavan jätteen määrä (arvio)   20 000 m3
Maisemointikustannus   7 €/t
Maisemoinnin arvioitu kokonaiskustannus   931 529
Jälkihoitovaraus   7 €/t

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

             
Jätelain 44 § mukaiset (tilinpäätöksen) liitetiedot
        2018   2017
Tuotot        
Lakisääteinen toiminta 91,2 % 21 132 192 87% 18 893 165
Markkinaehtoinen toiminta 8,8 % 2 045 256 13% 2 851 448
Yhteensä   23 177 448   21 744 613
             
Kustannukset        
Lakisääteinen toiminta 91,2 % 18 722 805 86% 16 553 291
Markkinaehtoinen toiminta 8,8 % 1 801 621 14% 2 729 414
Yhteensä   20 524 426   19 282 705
 
Vakuudet ja vastuusitoumukset        
             
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset     2018 2017
Yrityskiinnitykset, 48 kpl     4 800 000 4 800 000
Rahoituslainat     4 133 332 4 500 000
Laitoskiinnitys (vuokraoikeus)     260 000 260 000
Luottolimiittisopimus (200.000 €)        
Yrityskiinnitykset (2 kpl), yhtiön omassa hallussa     200 000 200 000
Kiinnitykset yhteensä     5 260 000 5 260 000
 
Muut vastuusitoumukset
Kuopion kaupungin, muiden osakaskuntien ja yhtiön välisen takaussopimuksen enimmäismäärä on 11.250.000 euroa. Takaussopimuksen perusteella yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset 31.12.2018 olivat yhteensä 4.134.132 euroa, koostuen 4.133.332 euron rahoituksellisesta osuudesta sekä 800 euron omavelkaisesta takauksesta. Vastuusitoumukset jakaantuvat osakaskunnittain.
Lainaluettelo kaupungin takaamista lainoista Jätekukko Oy:lle
4.133.332 €
 
Muut vakuudet
Kuopion jätekeskukselle 16.10.2015 myönnetyssä ympäristöluvassa (ISAVI/3051/2014) edellytetään vakuutta, jonka arvo on laskettu ympäristöluvan mukaisesti (750.000 euroa). Luvan mukaisesti vakuutena on pantattu 750.000 euron talletus Handelsbankenissa. Vuokravakuuksia on yhteensä 21.939,71 euroa.
 
Lähipiiriliiketoiminnat (KPA 2.7b)
Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut lähipiiriliiketoimet (KPA 2.7b2.3.)
Kuopion kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille Jätekukon myynnit 2018 olivat 2.079.477,27 euroa ja ostot 919.607,55 euroa. Muille osakaskunnille myynti oli 476.602,70 euroa ja ostot 282.043,51 euroa.