• VALIKKO
    1.1. 2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017
     
LIIKEVAIHTO 23 048 086,33 21 597 124,35
     
Liiketoiminnan muut tuotot 129 362,02 147 488,74
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilik.aikana -276 545,01    -122 818,08
Var. lis (+) tai väh (-) 33 657,00 0,00
Ulkopuoliset palvelut -14 241 656,11

-13 343 295,19

Materiaalit ja palvelut yhteensä -14 484 544,12 -13 466 113,27
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 643 391,30 -1 535 119,99
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -288 727,13 -275 025,00
Muut henkilösivukulut -34 816,31 -38 235,45
Henkilöstökulut yhteensä -1 966 934,74 -1 848 380,44
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunn. mukaiset poistot -894 346,37 -779 493,33
Liiketoiminnan muut kulut -3 178 599,56 -3 188 801,79
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 653 023,56 2 461 824,26
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
     
Muut korko- ja rah.tuotot muilta 40 269,95 160 601,51
Muut korko- ja rah.kulut yht muille -51 864,88 -65 411,56
Rahoitustuotot ja -kulut yht -11 594,93 95 189,95
     
     
Satunnaiset erät    
     
VOITTO (TAPPIO) en.tp siirt. 2 641 428,63 2 557 014,21
     
Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) -182 432,62 -290 025,13
     
Tuloverot    
Tilikauden verot -504 691,11 -612 906,32
     
     
Tilikauden tulos 1 954 304,90 1 654 082,76