• VALIKKO

Jätevesineuvoja kiersi jälleen Pohjois-Savossa

Yhtiön toteuttama hanke tarjosi jo seitsemättä vuotta peräkkäin maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa yhdeksän kunnan alueella. Hanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja sen tarkoituksena on viedä ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä ja lainsäädännöstä haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

Jätevesineuvontaa tarjottiin yleisneuvontana puhelimessa, sähköpostilla, yleisötapahtumissa sekä kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä. Vuoden aikana kiinteistökohtaista neuvontaa kohdennettiin erityisesti Vesannon, Siilinjärven, Tervon ja Kuopion kaupungin ranta- ja pohjavesialueille. Neuvoja vieraili pyynnöstä myös muilla alueilla mahdollisuuksien mukaan.

Jätevesijärjestelmät tulee saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sitovaa määräaikavelvoitetta ei ole. Uudistamisen tarpeeseen ja jätevesijärjestelmän vaadittuun tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi jo olemassa olevan jätevesijärjestelmän rakennusvuosi ja toimintakunto, kiinteistön varustelutaso, mahdollinen kiinteistönomistajan ikävapautus, alueen vesihuollon toimintasuunnitelmat sekä kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelumääräykset. Oman kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamisen tarpeen voi tarkistaa esimerkiksi hankkeen jätevesineuvojalta tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vuodesta 2012 asti toteutettu hanke on tähän mennessä tavoittanut yhteensä lähes 9 000 ihmistä. Neuvontaa on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2019 keväästä alkaen.

Yleisneuvontana neuvottiin sähköpostin tai puhelimen välityksellä noin 150 henkilöä. Määrä oli noin kolminkertainen verrattuna edelliseen vuoteen.

Jätevesineuvontaa annettiin kesän aikana yhteensä kahdeksassa eri tapahtumassa ympäri toimialuetta.


Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien taso 2018

  Järjestelmä ei täyttänyt vaatimuksia Vaatii pieniä korjaustoimenpiteitä Järjestelmä täyttää vaatimukset Vähäinen jätevesimäärä eikä sisällä vesikäymälän jätevesiä
Neuvontakäynnit vuonna 2018 vakituisesti asutut 46

15

18 21

 

Saadut tulokset kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tasosta noudattavat hyvin samaa linjaa myös edellisvuosien neuvontahankkeista saatujen sekä valtakunnallisten tulosten kanssa. Suuri osa määräykset täyttämättömistä järjestelmistä voidaan kuitenkin laittaa nopeastikin kuntoon pienillä toimenpiteillä.