• VALIKKO

Kuntavastuun rajaaminen

Lainsäädännön, kuten hankinta- ja jätelain, kautta kuntien roolia jätehuollon järjestämisessä on vuosien saatossa vähennetty. Tuottajavastuulle on siirtynyt jo vuosia sitten muun muassa paperi, autonrenkaat ja sähköromut. Myös kuluttajapakkausten keräysvastuu siirtyi tuottajayhteisöille, joita on edustanut Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 1.1.2016 alkaen. Vastaavasti elinkeinoelämän jätehuolto siirtyi kunnilta täysin jätteen tuottajan vastuulle vuonna 2007. Käytännössä kuntaorganisaatiot ovat kuitenkin edelleen tuottaneet jätehuoltopalveluita niin tuottajille kuin yrityksille hyvässä yhteistyössä. Lainsäädäntöä ollaan kuitenkin muuttamassa siihen suuntaan, että kuntayhtiöt eivät voi välttämättä tarjota palveluitaan kaikille halukkaille. Käytännössä tämä tarkoittaa kuntayhtiöille tulojen menetystä ja palveluja tarvitseville yrityksille ja yhteisöille yhden vaihtoehdon poistumista. Kotitalouksien osalta lainsäädännön muutokset näkyvät lähinnä lajitteluohjeiden tarkentumisena ja ekopisteiden määrän vähentymisenä.

Jätekukonkin osalta kuluttajapakkausten ekopistekeräysvastuun siirtyminen RINKI Oy:lle aiheutti ja tulee aiheuttamaan muutoksia. Käytännössä RINKI tulee huolehtimaan materiaalin keräämisen kannalta hyvillä paikoilla sijaitsevista ekopisteistä ja Jätekukko järjestää niin sanotun täydentävän ekopisteverkoston Savo-Pielisen jätelautakunnan määrittämän palvelutason mukaisesti. Jätekukko tulee edelleen hoitamaan kiinteistökohtaisen pakkausjätteen keräyksen, jota vuoden 2017 aikana tullaan täydentämään muun muassa muovipakkausten osalta. Kaikki Jätekukon keräämät pakkausjätteet toimitetaan RINKI Oy:lle.

Jätekukon keräämä ja vastaanottama biojäte toimitetaan edelleen Kuopion Biotehdas Oy:n biokaasulaitokseen tuottamaan ravinteita, sähköä ja kaukolämpöä. Sekajäte vastaavasti hyödynnetään Varkauden kaukolämpönä ja sähkönä. Nämä tuotetaan Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksessa, joka on koko Itä-Suomen merkittävin investointi jätteenkäsittelyyn. Vuoden 2016 aikana laitos otettiin koekäyttöön ja käytännössä elokuusta lähtien, lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta, yhtiön kaikki sekajäte on ohjattu Riikinvoimalle. Jätekukko on myös varastoinut jätettä, jota pystyttiin syksyn aikana toimittamaan Riikinvoimalle ja osin muuallekin energiahyötykäyttöön. Varastossa oleva jäte toimitetaan kokonaisuudessaan pääosin Riikinvoimalle vuoden 2017 aikana hyödyntämällä muiden osakkaiden polttokiintiöitä.

Jätekukon asiakkaille on luotu kattava jätteiden keräysverkosto ja tehty pitkäaikaiset käsittelysopimukset. Tämä näkyy käytännössä siinä, että jätteiden käsittelyssä kaatopaikkasijoituksen osuus oli vuonna 2016 enää 5%. Käytännössä kaatopaikkasijoituksen osuus tulee jatkuvasti pienentymään, kun eri jätejakeille löydetään jokin hyötykäyttökohde. Yhtiön tulee varmistaa, että asukkailla on oikea tieto lajittelusta ja että lajittelu on myös mahdollisimman vaivatonta.

Yhtiö on pärjännyt jätehuollon muutoksissa hyvin niin operatiivisesti kuin taloudellisesti. Kiitos tästä kuuluu niin aktiiviselle henkilökunnalle, hallitukselle kuin laajalle asiakaspohjallemme. Yhdessä mahdollistamme kiertotalouden kehittymistä alueellamme.


Arto Ryhänen, Jätekukon toimitusjohtaja