• VALIKKO

Yhtiön taloudellinen tulos

Yhtiön liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa (20,3 milj. € vuonna 2016). Tulosta nosti liikevaihdon kasvun lisäksi sekajätteen alentuneet käsittelykustannukset Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen käyttöönotonmyötä. Yhtiön taseen loppusumma tilinpäätöksessä on 18,3 miljoonaa euroa (16,9 milj. € vuonna 2016).

Vuosi 2013 2014 2015 2016    2017
Liikevaihto (1000 €) 18 317 18 44 19 694 20 309 21 597
Liikevoitto (1000 €) 1 112 930 617 1 086 2 462
Liikevoitto (% liikevaihdosta) 6,1 5,0 3,1 5,3 11,4
Omavaraisuusaste (%) 61,0 62,3 46,5 47,7 51,3

Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuosi 2017 oli Jätekukko Oy:n 16. kokonainen toimintavuosi. Yhtiön toiminta jätteiden keräyksen ja kuljetusten  osalta on vakiintunutta. Vuonna kilpailutettiin yksi kuljetushankinta, joka sisälsi neljäosaurakkaa.

Jätehuoltomääräykset tiukkenivat erilliskeräyksen suhteen 1.10.2017. Kiinteistökohtainen pakkausten keräys laajeni muovipakkauksiin ja myös biojätteen, metallin sekä lasi- ja kartonkipakkausten keräystä laajennettiin.

Uusien lakisääteisille asiakkaille tarjottavien jätehuoltopalveluiden käyttöönottoa valmisteltiin ja olemassa olevien palveluiden toiminta-aluetta laajennettiin (Noutokukko). Uutena palveluna aloitettiin Lavakukko.

Outokummun jätehuollon toimeenpanon käynnistyi 1.1.2017 suunnitellulla tavalla.

Sekajäte toimitettiin energia hyötykäyttöön Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle, joka otettiin kaupalliseen käyttöön 1.4.2017. Vuoden 2017 alussa murskattua seka- ja rakennusjätettä oli jätekeskuksen välivarastossa 13 555 tonnia, joka saatiin toimitettua käsittelyyn huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden lopussa jätekeskuksella oli varastossa energiahyötykäyttöön toimitettavaa sekajätettä 7 595 tonnia (polttovaraus kirjanpidossa).

Jätekeskukselle otettiin vastaan jätettä yhteensä 143 592 tonnia (140 549 tonnia vuonna 2016). Loppusijoitukseen jätettä päätyi ainoastaan 3,4 % (4,9 % vuonna 2016). Yhtiöllä oli poikkeuslupa, joka mahdollisti myös tiettyjen hyötykäyttöön kelpaamattomien orgaanista ainesta sisältävien jätteiden sijoittamisen loppusijoitukseen.

Kuopion jätekeskukselle rakennettiin uusia kenttäalueita, joista valmistui 1 ha (betonituhkakenttä). Muita merkittäviä investointeja yhtiö ei tehnyt.

Puhas Oy:n asiakaspalvelu- ja laskutussopimus päättyi 1.3.2017. Yhtiön hallinnolliset toimitilat siirrettiin 1.9.2017 Technopoliksen tiloihin osoitteeseen Microkatu 1.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Suonenjoen lajitteluaseman pohjatöiden rakentaminen aloitettiin helmikuussa. Lisäksi on valmisteltu uusien palveluiden käyttöönottoa (peräkärryjen vuokrauspalvelu sekä kompostoripalvelu ja Pihakukko). Taloushallinnossa valmisteltiin siirtymistä uuteen laskutusjärjestelmään.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön tärkein tehtävä on toteuttaa kuntalaisten jätehuoltopalvelut. Yhtiö laajentaa uusien palveluiden tarjoamista lakisääteisille asiakkailleen.

Yhtiö on käynnistänyt selvitystyön, jonka tavoitteena on etsiä paras mahdollinen vaihtoehto liiketoiminnan sopeuttamiseksi hankinta- ja jätelain vaatimaan tilanteeseen. Lakimuutokset voivat vaikuttaa merkittävästi kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaan ja liikevaihtoon. Muutoksista voi aiheutua myös henkilöstövaikutuksia.

Ylläkuvattua lukuunottamatta yhtiön toiminta tulee jatkumaan ennallaan vuoden 2018 aikana.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riikinvoima toimii Mankala –periaatteella. Riikinvoiman toimivuudella on vaikutusta jätteiden
käsittelykapasiteettiin. Energiana hyödynnettävää jätettä kertyy enemmän kuin yhtiöllä on polttokiintiötä Riikinvoimaan. Tämän vuoksi yhtiö on tehnyt kolmen vuoden sopimuksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa sekajätteen käsittelystä.

Ympäristövahinkoihin ja työtapaturmiin on varauduttu ennaltaehkäisevästi turvallisuuskartoituksilla ja henkilöstöä kouluttamalla. Yhtiöllä on toiminnan osalta ympäristövastuuvahinkovakuutus.

Yhtiön lainat on sidottu kiinteään korkoon.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa työskenteli vuonna 2017 yhteensä 55 henkilöä, joiden työpotentiaali oli yhteensä 40,2 htv (42,0 htv vuonna 2016). Työsuhteessa olevien määrä vuoden 2017 lopussa oli 42 henkilöä (43 vuonna 2016), joista vakituisia 81 %. Lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa. Maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2017 oli yhteensä 1,5 M€ (1,4 M€ vuonna 2016).

Ympäristöasiat

Jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Käsittelyprosesseja kehitetään päämäärätietoisesti siten, että ympäristöhaitat vähenevät ja materiaalin hyötykäyttö lisääntyy. Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös urakoitsijoilta. Vuonna 2017 kilpailutetuissa kuljetusurakoissa edellytettiin moottorinpäästöluokitusta EURO6 (aikaisemmin ollut EURO5).

Kuopion jätekeskuksen ympäristötarkkailuun käytettiin 66 100 € (54 600 € vuonna 2016), josta merkittävin osa vesientarkkailuun. Yhtiöllä ei ole ollut tapahtunut vahinkoja, joiden seurauksena olisi syntynyt hallitsemattomia päästöjä. Yhtiö on mukana jätekeskusalueen osalta ilmatarkkailuohjelmassa. Vuonna 2017 hajutunteja mitattiin 48, joka oli 607 tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jätekeskuksen loppusijoitusalueilta kerättiin kaatopaikkakaasua 4,6 MNm3 (4,4 MNm3 vuonna 2016), joka poltettiin Gasumin biokaasulaitoksen soihdussa kaasun sisältämien epäpuhtauksien takia. Vuonna 2017 käytiin kaatopaikkakaasun puhdistusjärjestelmän hankintaan tai kaasun puhdistuspalveluun tähtäävä kilpailullinen neuvottelumenettely, mutta se keskeytettiin liian kalliiden tarjousten johdosta. Kaatopaikkakaasun puhdistusvaihtoehtojen selvittämistä jatketaan 2018.

Kuopion jätekeskuksen ympäristöluvan (ISAVI/3051/2014) edellyttämänä vakuutena on pantattu talletus (750 000 €).

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin vuonna 2017 yhteensä 55 000 € (41 000 € vuonna 2016).

Yhtiö on mukana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemassa hankkeessa, jonka tehtävä on lisätä uusiomateriaalien hyötykäyttöä. Hanketta on jatkettu 30.6.2018 saakka.

Yhtiö järjestää haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa. Hanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen tukema. Hankkeessa jaetaan informaatiota kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn liittyen kiinteistön omistajille haja-asutusalueilla. Hanketta on mahdollista järjestää 31.12.2018 saakka.

Yhtiö on mukana KIVOn hankkeessa ”Jätelaitoksen oman kuljetusjärjestelmän analysointi ja vertaaminen”. Lisäksi yhtiö teetti LCA Consulting Oy:llä selvityksen erilliskeräyksen optimointiin liittyen.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma on 715 000 € (715 osaketta, a 1000 €). Yhtiö ei omista itse osakkeitaan.

Lähipiirilainat ja -vastuut

Kuopion kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista oli tilikauden päättyessä 49,5 %. Kuopion kaupungin ja sen lähipiirin lukeutuvien yhteisöiden ostot yhtiöltä olivat tilikauden aikana yhteensä 1,6 M€. Muiden lähipiiriin lukeutuvien omistajakuntien ostot yhtiöltä olivat yhteensä 0,47 M€.


Kuopion kaupunki ja muut osakaskunnat ovat antaneet yhtiölle takaussopimuksen, jonka perusteella annetut vastuusitoumukset olivat tilikauden vaihtuessa yhteensä 4 500 800 €.


Yhtiön lähipiiriin kuuluvalle Riikinvoima Oy:lle on yhtiö antanut pääomalainaa 2 922 920 €.

Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista

Hallituksen toimintakausi alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavaan yhtiökokoukseen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä kahdeksan (8) kertaa. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous.

 

Hallitus 1.1.2018 – 20.4.2018 20.4.2018 - 31.12.2018
Varsinaiset jäsenet Varsinaiset jäsenet
Jukka Liukkonen, hallituksen puheenjohtaja, Kuopio Petri Nieminen, hallituksen puheenjohtaja, Kuopio
Piia Vaattovaara, Kuopio Tero Hongisto, Kuopio
Piia Hentelä-Aho, Kuopio Jaana Miettinen, Kuopio
Jari Hoffren, Kuopio Pirjo Eskelinen, Kuopio
Ari Kainulainen, Siilinjärvi Ari Kainulainen, Siilinjärvi
Timo Kauppinen, Pieksämäki  Timo Kauppinen, Pieksämäki 
Jarkko Karvonen, Outokumpu Jarkko Karvonen, Outokumpu
Asko Saatsi, Nurmes Asko Saatsi, Nurmes
Juha Soininen, Vesanto Juha Soininen, Vesanto
   
Varajäsenet Varajäsenet
Hannu Halonen, Kuopio Ari Paanala, Kuopio
Tiina Kainulainen, Kuopio Jukka Parviainen, Kuopio
Elsa Töyrylä, Kuopio Leena Pulkkinen, Kuopio
Eero Hakulinen, Kuopio Virva Romo, Kuopio
Jukka Kellokumpu, Siilinjärvi Jukka Kellokumpu, Siilinjärvi
Tapani Mähönen, Pieksämäki Tapani Mähönen, Pieksämäki
Mika Karvonen, Tuusniemi Mika Karvonen, Tuusniemi
Johanna Tähkiö, Lieksa Jari Kärkkäinen, Lieksa
Heli Kanninen, Suonenjoki Kimmo Hälinen, Suonenjoki

Tilintarkastajana Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tarkastajana HTM Jere Niskanen.


Yhtiön toimitusjohtajana toimi DI Arto Ryhänen.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 1.954.304,90 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.