• VALIKKO
Jätekukko Oy      
RAHOITUSLASKELMA   31.12.2017 31.12.2016
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
  Liikevoitto 2 461 824,26 1 085 643,88
  Suunnitelman mukaiset poistot 779 493,33 774 608,47
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 813 976,20 147 343,32
  Muut oikaisut 0,00 -117 260,00
  Rahoitustuotot ja -kulut 160 601,51 66 794,94
       
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   4 215 895,30 1 957 130,61
       
Käyttöpääoman muutos:      
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ -21 939,71 -730 000,00
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/vähennys+ 122 532,32 363 094,87
  Vaihto-omaisuuden lisäys-/vähennys+ 0,00 0,00
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys- -1 214 676,92 1 741 187,64
       
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja   3 101 810,99 3 331 413,12
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista      
  Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -65 411,56 -101 905,92
  Saadut korot liiketoiminnasta 0,00 0,00
  Maksetut välittömät verot -612 906,32 -308 413,07
       
Liiketoiminnan rahavirta (A)   2 423 493,11 2 921 094,13
       
Investointien rahavirta:      
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -607 470,48 -1 729 567,47
  Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 0,00
       
Investointien rahavirta (B)   -607 470,48 -1 729 567,47
       
  Maksullinen osakeanti 0,00 0,00
  Omien osakkeiden myynti 0,00 0,00
  Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0,00 0,00
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -100 000,00 -100 000,00
       
Rahoituksen rahavirta (C)   -100 000,00 -100 000,00
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)/ lisäys+/ vähennys -   1 716 022,63 1 091 526,66
       
Rahavarat - alkusaldo   2 160 203,27 1 068 676,61
Rahavarat - loppusaldo   3 876 225,90 2 160 203,27
Muutos   1 716 022,63 1 091 526,66