• VALIKKO
         
Rahayksikkö EURO   31.12.2017   31.12.2016
         
V A S T A A V A A        
         
PYSYVÄT VASTAAVAT        
Aineettomat hyödykkeet        
Aineettomat oikeudet   63 590,69   74 384,28
Muut pitkävaikutteiset menot   40 906,72   32 829,23
    104 497,41   107 213,51
Aineelliset hyödykkeet        
Maa- ja vesialueet        
Liittymismaksut   57 328,73   57 328,73
Rakennukset ja rakennelmat   1 517 130,80   1 718 986,17
Koneet ja kalusto   1 297 941,82   1 214 416,62
Muut aineelliset hyödykkeet   3 104 531,63   3 187 463,41
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat   164 405,61   132 450,41
    6 141 338,59   6 310 645,34
Sijoitukset        
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   974 912,00   979 912,00
Muut osakkeet   7 000,00   2 000,00
    981 912,00   981 912,00
         
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   7 227 748,00   7 399 770,85
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Saamiset        
Pitkäaikaiset        
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä   2 922 920,00   2 922 920,00
Muut saamiset   771 939,71   750 000,00
    3 694 859,71   3 672 920,00
Lyhytaikaiset        
Myyntisaamiset   3 495 051,17   3 617 883,44
Muut saamiset   0,00   4 154,32
Siirtosaamiset   53 374,69   48 920,42
    3 548 425,86   3 670 958,18
         
Rahat ja pankkisaamiset   3 876 225,90   2 160 203,27
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   11 119 511,47   9 504 081,45
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ   18 347 259,47   16 903 852,30
         
         
         
Rahayksikkö EURO   31.12.2017   31.12.2016
         
V A S T A T T A V A A        
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma        
Osakepääoma   715 000,00   715 000,00
Osakepääoman korotus   0,00   0,00
    715 000,00   715 000,00
Muut rahastot        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   124 480,95   124 480,95
         
Edellisten tilikausien voitto (tappio)   6 539 303,49   5 410 328,86
Tilikauden voitto (tappio)   1 654 082,76   1 128 974,63
         
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   9 032 867,20   7 378 784,44
         
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ        
Poistoero   508 709,25   218 684,12
    508 709,25   218 684,12
PAKOLLISET VARAUKSET        
Muut pakolliset varaukset   1 502 543,14   688 566,94
    1 502 543,14   688 566,94
         
VIERAS PÄÄOMA        
Pitkäaikainen        
Lainat rahoituslaitoksilta   4 133 332,00   4 500 000,00
    4 133 332,00   4 500 000,00
Lyhytaikainen        
Lainat rahoituslaitoksilta   366 668,00   100 000,00
Ostovelat   1 652 246,13   2 038 732,64
Muut velat   345 922,60   339 878,73
Siirtovelat   804 971,15   1 639 205,43
    3 169 807,88   4 117 816,80
         
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   7 303 139,88   8 617 816,80
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   18 347 259,47   16 903 852,30