• VALIKKO

KIRJANPITOASETUKSEN  2. LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

 

Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen ja välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon FIFO-periaatteen ja alimman arvon mukaisesti (KPL 5:6.1 §). Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon (KPL 5:2.1, 1 §).

KIRJANPITOASETUKSEN 2. LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT
 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot
Arvostusperiaatteet ja menetelmät
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen ja välittömään hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu
ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon
vähennykseksi. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon FIFO-periaatteen
ja alimman arvon mukaisesti (KPL 5:6.1 §). Saamiset on arvostettu nimellisarvoon ,kuitenkin
enintään todennäköiseen arvoon (KPL 5:2.1, 1 §).
               
Käyttöomaisuushyödyke       Poistoaika ja -menetelmä      
               
ATK-ohjelmat, toimiluvat       5-10 vuotta tasapoisto  
Koneet ja kalusto       3-7 vuotta tasapoisto  
Rakennelmat       3-10 vuotta tasapoisto  
Koneet ja kalusto/siirtokuormausasema       10 vuotta tasapoisto  
Muut pitkäaikaiset menot       10-20 vuotta tasapoisto  
Rakennukset       25 vuotta tasapoisto  
               
               
TASEEN VASTAAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT              
               
               
               
    Aineettomat hyödykkeet          
      Aineettomat Muut pitkävaikut. Yhteensä    
      oikeudet menot      
    Hankintameno 1.1.2017 74 384,28 32 829,23 107 213,51    
    Lisäykset 13 890,00 21 195,00 35 085,00    
    Vähennykset -11 200,24 0,00 -11 200,24    
    Poistot -13 483,35 -13 117,51 -26 600,86    
    Hankintameno 31.12.2017 63 590,69 40 906,72 104 497,41    
               
               
    Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja Koneet ja Muut aineel. Yhteensä
        rakennelmat kalusto hyödykkeet  
               
    Hankintameno 1.1.2017 57 328,73 1 718 986,17 1 214 416,62 3 187 463,41 6 178 194,93
    Lisäykset 0,00 2 542,74 459 512,90 123 200,32 585 255,96
    Vähennykset 0,00 -255,94 -33 369,50 0,00 -33 625,44
    Poistot 0,00 -204 142,17 -342 618,20 -206 132,10 -752 892,47
    Hankintameno 31.12.2017 57 328,73 1 517 130,80 1 297 941,82 3 104 531,63 5 976 932,98
               
               
               
  Sijoitukset         2017  2016
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä*            
    Riikinvoima Oy       974 912,00 974 912,00
    Kuhilas Oy       0,00 5 000,00
  Muut osakkeet ja osuudet            
    IS-Hankinta Oy       2 000,00 2 000,00
    Kuhilas Oy       5 000,00 0,00
    Sijoitukset yhteensä       981 912,00 981 912,00
    *Osakkuusyritys Riikinvoima Oy, kotipaikka Varkaus, omistusosuus 15,80 %.          
               
  Saamisten erittely            
               
  Pitkäaikaiset saamiset         2017 2016
    Omistusyhteysyrityksiltä   Lainasaamiset   2 922 920,00 2 922 920,00
    Muilta   Muut saamiset   750 000,00 750 000,00
    Vuokravakuudet   Muut saamiset   21 939,71 0,00
    Pitkäaikaiset saamiset yhteensä       3 694 859,71 3 672 920,00
               
  Lyhytaikaiset saamiset         2017 2016
    Muilta          
      Myyntisaamiset     3 495 051,17 3 617 883,44
      Muut saamiset     0,00 4 154,32
      Siirtosaamiset     53 374,69 48 920,42
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä       3 548 425,86 3 670 958,18
               
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT              
               
Oma pääoma           2017 2016
               
  Sidottu oma pääoma            
    Osakepääoma     1.1. 715 000,00 715 000,00
    Osakeanti       0,00 0,00
    Osakepääoma     31.12. 715 000,00 715 000,00
  Sidottu oma pääoma yhteensä         715 000,00 715 000,00
               
  Vapaa oma pääoma            
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       124 480,95 124 480,95
    Edellisten tilikausien voitto/tappio       6 539 303,49 5 410 328,86
    Tilikauden voitto/tappio       1 654 082,76 1 128 974,63
  Vapaa oma pääoma yhteensä         8 317 867,20 6 663 784,44
               
  Oma pääoma yhteensä         9 032 867,20 7 378 784,44
               
  Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja         8 317 867,20 6 663 784,44
               
               
               
Vieras pääoma              
            2017 2016
  Pitkäaikainen            
    Lainat rahoituslaitoksilta       4 133 332,00 4 500 000,00
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä         4 133 332,00 4 500 000,00
               
  Lainat, jotka erääntyvät yli viiden vuoden kuluttua         2 666 660,00 3 033 328,00
               
  Lyhytaikainen            
    Lainat rahoituslaitoksilta       366 668,00 100 000,00
    Ostovelat       1 652 246,13 2 038 732,64
    Muut velat       345 922,60 339 878,87
    Siirtovelat          
    Lomapalkkavelka       276 417,22 257 143,48
    Henkilösivukulut       30 731,10 27 097,61
    Korkomenot       11 433,35 24 648,78
    Tuloverot       412 420,47 165 647,96
    Muut siirtovelat       73 969,01 1 164 667,60
               
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä         3 169 807,88 4 117 816,94
               
               
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä              
               
  Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana         2017 2016
    Henkilökunta keskimäärin yhteensä       41 43
  Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa         40 41
               
  Johdon palkat ja palkkiot            
    Hallituksen jäsenet       21 734,28 9 537,96
    Johdon palkat on jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä.          
               
  Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista         2017 2016
    Tilintarkastuspalkkiot       10 610,00 9 460,00
    Veroneuvonta       3 982,00 0,00
    Todistukset ja lausunnot       0,00 0,00
    Muut palkkiot       1 018,70 150,00
    Yhteensä       15 610,70 9 610,00
               
Pakolliset varaukset           2017 2016
               
  Jälkihoitovaraus       1.1. 688 566,94 541 241,62
  Muutos tilikaudella         116 754,00 147 343,32
  Jälkihoitovaraus       31.12. 805 320,94 688 584,94
               
  Jätteenpolttovaraus     1.1. 0,00 0,00
  Muutos tilikaudella         697 222,20 0,00
  Jätteenpolttovaraus       31.12. 697 222,22 0,00
               
               
               
  Yhtiön ympäristövastuuseen perustuen kirjataan jätekeskuksen ns. uuden täyttöalueen            
  tuleviin maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteisiin liittyen pakollisena varauksena jälkihoito-            
  varausta, jonka vuotuinen arvo perustuu seuraavaan laskelmaan:            
    Nykyisen täyttöalueen (noin 3,4 hehtaaria) käyttöaika         2016 - 2021
    Maisemointityön ajankohta       2018 - 2021
    Maisemoitava pinta-ala         34 000
    Jäljellä oleva loppusijoitettavan jäteen määrä (arvio)       30 000
    Maisemointikustannus         7
    Maisemoinnin arvioitu kokonaiskustannus         931 529
    (kustannuksessa huomioitu taseessa oleva varaus)          
    Jälkihoitovaraus         7
               
               
               
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot              
               
  Jätelain 44 § mukaiset (tilinpäätöksen) liitetiedot     2017 2016    
               
  Tuotot            
    Lakisääteinen toiminta   87 % 18 893 165 84 % 17 247 688
    Markkinaehtoinen toiminta   13 % 2 851 448 16 % 3 285 274
      Yhteensä   21 744 613   20 532 962
               
  Kustannukset            
    Lakisääteinen toiminta   86 % 16 553 291 84 % 16 573 430
    Markkinaehtoinen toiminta   14 % 2 729 414 16 % 3 156 844
      Yhteensä   19 282 705   19 730 274
               
               
Vakuudet ja vastuusitoumukset              
               
  Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset         2017 2016
               
    Yrityskiinnitykset, 48 kpl       4 800 000 4 800 000
    Rahoituslainat       4 500 000 4 600 000
               
    Laitoskiinnitys (vuokraoikeus)       260 000 260 000
    Luottolimiittisopimus (200.000 €)          
               
    Yrityskiinnitykset (2 kpl), yhtiön omassa hallussa       200 000 200 000
    Kiinnitykset yhteensä       5 260 000 5 260 000
               
               
               
               
  Muut vastuusitoumukset            
               
  Kuopion kaupungin, muiden osakaskuntien ja yhtiön välisen takaussopimuksen enimmäismäärä on 11.250.000 euroa. Takaussopimuksen perusteella yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset 31.12.2017 olivat yhteensä 4.500.800 euroa, koostuen 4.500.000 euron rahoituksellisesta osuudesta sekä 800 euron omavelkaisesta takauksesta. Vastuusitoumukset jakaantuvat osakaskunnittain.  
               
    Lainaluettelo kaupungin takaamista lainoista Jätekukko Oy:lle          
               
               
    4.500.000 €          
               
  Muut vakuudet            
               
  Kuopion jätekeskukselle 16.10.2015 myönnetyssä ympäristöluvassa (ISAVI/3051/2014) edellytetään vakuutta, jonka arvo on laskettu ympäristöluvan mukaisesti (750.000 euroa). Luvan mukaisesti vakuutena on pantattu 750.000 euron talletus Handelsbankenissa. Vuokravakuuksia on yhteensä 21 939,71 euroa.  
               
  Lähipiiriliiketoiminnat (KPA 2.7b)            
               
  Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut lähipiiriliiketoimet (KPA 2.7b2.3.)            
               
  Kuopion kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille Jätekukon myynnit 2017 olivat 1.607.156,32 euroa            
  ja ostot 1.012.263,52 euroa. Muille osakaskunnille myynti oli 465.194,22 euroa ja ostot 267.505,13 euroa.