• VALIKKO
  1.1.2017-   1.1.2016-
Rahayksikkö EURO 31.12.2017   31.12.2016
LIIKEVAIHTO 21 597 124,35   20 308 670,23
       
Liiketoiminnan muut tuotot 147 488,74   224 292,14
       
Materiaalit ja palvelut      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
Ostot tilikauden aikana -122 818,08   -54 620,98
Varastojen lisäys / vähennys 0,00   0,00
Ulkopuoliset palvelut -13 343 295,19   -13 432 202,36
  -13 466 113,27   -13 486 823,34
Henkilöstökulut      
Palkat ja palkkiot -1 535 119,99   -1 413 018,15
Henkilösivukulut      
Eläkekulut -275 025,00   -263 646,12
Muut henkilösivukulut -38 235,45   -43 247,58
  -1 848 380,44   -1 719 911,85
Poistot ja arvonalentumiset      
Suunnitelman mukaiset poistot -779 493,33   -774 608,47
  -779 493,33   -774 608,47
       
Liiketoiminnan muut kulut -3 188 801,79   -3 465 974,83
       
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 461 824,26   1 085 643,88
       
Rahoitustuotot ja -kulut      
Muut korko- ja rahoitustuotot      
Muilta 160 601,51   66 794,94
Korkokulut ja muut rahoituskulut      
Muille -65 411,56   -101 905,92
  95 189,95   -35 110,98
       
       
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-      
SIIRTOJA JA VEROJA 2 557 014,21   1 050 532,90
       
Tilinpäätössiirrot      
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -290 025,13   398 849,29
  -290 025,13   398 849,29
       
Tuloverot      
Tilikauden verot -612 906,32   -320 407,56
  -612 906,32   -320 407,56
       
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 654 082,76   1 128 974,63