• VALIKKO

Pikkukukko lajitteluasemille asioiville toteutettiin kysely loppukesästä. Vastauksia saatiin yli 600, mikä on noin 19 % kyselyajankohtana asemilla asioineista asiakkaista. Saatujen vastausten perusteella asiakkaat pitävät lajitteluasemien palvelua hyvänä, kiitosta sai myös hyvä sijainti sekä asioinnin sujuvuus. Lajitteluasemille toivottiin lisää aukiolopäiviä sekä lauantai aukioloa.

Toisena kyselynä toteutettiin ammatti-isännöitsijöille suunnattu asiakaskokemustutkimus. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna, jossa isännöitsijät kertoivat mihin asioihin he olivat yhtiössä tyytyväisiä ja missä asioissa olisi parantamisen varaa. Isännöitsijöiltä eniten kiitosta sai mukava ja ammattitaitoinen henkilökunta, nopea reagointi yhteydenottoihin sekä jäteastioiden tyhjennys aikataulun mukaisesti. Kehitettävää löytyi tiedottamisessa ja tiedon oikea-aikaisuudessa.

Kolmas asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin yhdessä neljän muun itäsuomalaisen jäteyhtiön kanssa (Ekokymppi, Metsäsairila Oy, Puhas Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy). Kyselyyn saatiin 760 vastausta, mikä on 25 % kyselyn saaneista. Kyselyn mukaan jätteiden lajittelu koettiin helpoksi ja tärkeäksi. Kaikkien jätelajien lajittelu on kyselyn mukaan lisääntynyt. Myös asuinkiinteistön jätehuoltoon oltiin tyytyväisiä. Yhtiön puhelinpalvelu sai erinomaiset tulokset. Ekopisteisiin liittyvissä kysymyksissä tyytyväisyys oli hieman laskenut.

Saatuja tuloksia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä sekä tulevan jätehuollon palvelutason määritystyössä.


Vuoden aikana yhtiö toteutti kolme eri kohderyhmille suunnattua kyselyä.

Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai työtoverillesi? Tätä kysyttiin myös ammatti-isännöitsijöiltä. NPS tulokseksi Jätekukko sai 100, mikä on kyselyn maksimi/paras tulos.